126.03.10, 07:56

+

226.03.10, 08:02³ 1 Yse bydedobre

34.01.11, 16:34

44.01.11, 16:58³ 3 koteruna