ó: Bar_sik

18.03.15, 13:32

! . 40 . .... , .

28.03.15, 22:12³ 1 ó: Bar_sik

! . 40 . .... , . . . !!

314.03.15, 17:09

414.03.15, 22:22³ 3