16.01.10, 22:30

++++

28.01.10, 01:29³ 1 Yse bydedobre

.